foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Kapliczka św. Jana Nepomucena na tzw. Klinie przy ul. Siarkowej.

Kapliczka Jana Nepomucena 2Początki kultu św. Jana Nepomucena w Miechocinie sięgają I poł. XVIII w. Pierwszą kapliczkę ufundowano na tzw. Klinie przy dawnym trakcie handlowym z Tarnobrzega do Baranowa Sandomierskiego (obecnie przy ul. Siarkowej). Zapewne był to obiekt drewniany nakryty namiotowym daszkiem pokrytym gontem wspartym na czterech słupach. Wczesną metrykę powstania kapliczki potwierdza oryginalna, barokowa, drewniana figura św. Jana Nepomucena, odnaleziona na poddaszu podczas rozpoczętych w lipcu 2013 r. prac remontowych przy zabytkowej kapliczce Matki Boskiej Dzikowskiej znajdującej się przy ul. Żniwnej. W wyniku uszkodzenia kapliczki podczas działań wojennych w 1915 r. celem zabezpieczenia figury umieszczono ją na poddaszu w południowo – zachodnim narożniku pachy sklepienia kapliczki przy ul. Żniwnej. Przypuszczalnie podczas prac remontowych prowadzonych w 1947 r. dokonano zamurowania znajdującego się w zachodniej ścianie szczytowej otworu wejściowego na poddasze kapliczki, dzięki czemu figura przetrwała do czasów obecnych.Dodatkowo istnienie kapliczki potwierdza mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 tzw. mapa Miega. Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. z staraniem Jana Rawskiego – ówczesnego mieszkańca Miechocina wybudowano nową, również drewniana kapliczkę, w której umieszczono nową figurę świętego dłuta Michała Kubickiego „Pielgrzyma” pochodzącego z Siedleszczan. Poniżej miejsca, na którym znajduje się kapliczka ze zbocza skarpy bije źródełko, z którego woda w opinii dawnych mieszkańców Miechocina, Kajmowa i Machowa posiadała właściwości lecznicze. W 1989 r. wskutek kradzieży figury św. Jana Nepomucena kapliczka zaczęła popadać w ruinę. Obecnie kapliczka wymaga całkowitej rekonstrukcji.

Jan Nepomucen - ur. ok. 1350 w Pomuku (obecnie Nepomuk), zm. 20 marca 1393 w Pradze) – prezbiter, Kapliczka Jana Nepomucenaspowiednik Zofii Bawarskiej – żony króla czeskiego Wacława IV, męczennik i święty Kościoła katolickiego.

Około 1380 r. przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita na Hradczanach. Studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. W 1389 r. mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenštejna. Wskutek zatargu do jakiego doszło pomiędzy królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 r. został uwięziony. Zgodnie z późniejszą tradycją powodem uwięzienia Jana było udzielenie odmowy królowi czeskiemu Wacławowi IV ujawnienia tajemnicy spowiedzi jego żony Zofii Bawarskiej, którą podejrzewał o niewierność. Wskutek milczenia został poddany ciężkim torturom i następnie wrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Legenda podaje, że w miejscu jego utopienia pojawiło się na wodach rzeki światło, które pozwoliło odnaleźć zwłoki, a na niebie zapłonęło pięć gwiazd symbolizujących łacińskie słowo tacui, tzn. milczałem. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Według tradycji po otwarciu krypty świętego przed kanonizacją w 1719 okazało się, że jego zwłoki mają nienaruszony język. Jan Nepomucen został beatyfikowany w 1721 roku przez Innocentego XIII, a kanonizowany 19 marca 1729 przez Benedykta XIII.

Pierwsze rzeźbione wizerunki świętego męczennika pojawiły się II poł. XVII wieku. Za najstarszą uznaje się figurę świętego wykonaną w 1683 r. z brązu i ustawioną na moście Karola w Pradze. Do Polski kult Jana Nepomucena najpierw dotarł na Śląsk a następnie rozprzestrzenił się na pozostałe ziemie. Szczególne jego nasilenie miało miejsce bezpośrednio po kanonizacji w 1729 r.

kapliczka 3

Kamienny Krzyż na nowym cmentarzu parafialnym

Kamienny krzyż pomnik został wzniesiony w 1882 r. z fundacji Jana i Zofii hr. Tarnowskich, jako dopełnienie realizacji woli Gabrieli z Małachowskich hr. Tarnowskiej celem upamiętnienia poległego w powstaniu styczniowym Juliusza hr. Tarnowskiego. Na miejsce budowy krzyża wybrano najwyższe wzniesienie w obrębie łagodnie opadającej w kierunku rzeki Wisły skarpy zlokalizowanej na terenie dawnego ogrodu folwarcznego zw. „Krzywdą” położonego w północno – zachodniej części Miechocina.

Podstawę krzyża stanowi kamienna płyta, na której jest ustawiony kilkustopniowy prostopadłościenny postument a na nim wykonany w stylu neogotyckim kamienny krzyż. Na frontowej stronie cokołu krzyża umieszczone są dwie granitowe tablice inskrypcyjne. Na wyższej tablicy znajduje się napis o treści:  

KRZYŻ JEST:

NADZIEJĄ CHRZEŚCIAN,

CHROMYCH PODPORĄ,

POCIECHĄ UBOGICH,

PONIŻYCIELEM DUMNYCH,

ZWYCIĘZCĄ SZATANA,

MISTRZEM MŁODOŚCI,

STERNIKIEM ŻEGLARZY,

SCHRONIENIEM ROZBITKÓW,

DORADCĄ SPRAWIEDLIWYCH,

ODPOCZNIENIEM STRAPIONYCH,

LEKARZEM NIE MOCNYCH,

CHWAŁA MĘCZENNIKÓW.

s. JAN CHRYZOSTOM

(Homil de Cruce t. 3)

W dolnej niszy podstawy krzyża znajduje się tablica z inskrypcją fundacyjną   o treści:

Za wolą ś.p.

Gabryeli z Małachowskich

Hr. Tarnowskiej

i w dopełnieniu Jej intencji

wzniesionej w roku 1882

przez Jana i Zofię Tarnowskich

W 1919 roku w sąsiedztwie krzyża został założony nowy cmentarz miechociński, który ze względu na brak miejsca pod pochówek zmarłych z czasem został powiększony i obecnie krzyż znajduje się w obrębie cmentarza po lewej stronie głównego wejścia (od strony ul. A. Mickiewicza) na górce pomiędzy nagrobkami.

Kapliczka Matki Boskiej Dzikowskiej przy ul. Żniwnej

kapliczkaJednym z ciekawszych zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie Osiedla Miechocin jest neogotycka kapliczka Matki Boskiej Dzikowskiej wzniesiona w 1883 r. przy dawnym głównym trakcie handlowym z Tarnobrzega do Rzeszowa (obecnie ul. Żniwnej).

 

Pierwszą drewnianą kapliczkę w tym miejscu ufundował w 1847 r. znany jedynie z nazwiska gospodarz Zięba z Cyganów. Ze względu na znaczne zniszczenie obiektu w dniu 2 sierpnia 1883 r. z inicjatywy Michała Rzędzinowskiego – ówczesnego wójta miechocińskiego powzięto decyzję o ufundowaniu w miejscu istniejącej nowej murowanej kapliczki. Środki finansowe na jej budowę pozyskano z nałożonej na włościan miechocińskich opłaty w wysokości 50 centów z numeru domu oraz kasy Gminy Michocin w formie uchwalonego funduszu celowego w kwocie 100 zł reńskich i odpisu na podatku stałym w wysokości 20 centów od 1 zł. reńskiego. Prace murarskie powierzono murarzowi Janowi Schabowskiemu z Tarnobrzega.

 

Fundację kapliczki niegdyś potwierdzał znajdujący się na ścianie frontowej napis o treści „Fundatorzy Gminy Michocina dla Ciebie Matko i Twojego Syna”(zrekonstruowany w 2014 r.).Z tego okresu do czasów obecnych w górnej części frontowej ściany szczytowej zachowała się jedynie oryginalna data „RP 1883” potwierdzająca czas powstania kapliczki.

 

Kapliczka jest obiektem murowanym z cegły, wzniesionym w stylu neogotyckim na planie zbliżonym do kwadratu, nakrytymIMG 1916 dwuspadowym dachem siodłowym z wieżą. W przesklepionym sklepieniem krzyżowym wnętrzu kapliczki znajduje się pochodzący z lat 80 – tych XIX wieku obraz autorstwa miejscowego artysty malarza Michała Korasadowicza ukazujący ludową wersję kopii Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej. W wyniku ostrzału artyleryjskiego podczas działań wojennych prowadzonych w 1944 r. częściowemu uszkodzeniu uległy zachodnia ściana szczytowa wraz z tynkami ściennymi i pokryciem dachowym kapliczki. Wiosną 1947 r. staraniem Heleny Bąk i Bronisławy Rawskiej w ramach funduszy pozyskanych od mieszkańców Miechocina przeprowadzono prace remontowe wraz z malowaniem kapliczki. Dalszą bezinteresowną opiekę nad kapliczką przez okres ostatnich 45 lat sprawowały rodziny Kaczyńskich i Niezgodów z Miechocina, które stosownie do możliwości finansowych starały się zapewnić estetyczne utrzymanie obiektu.

 

Ze względu na pogarszający się wraz z upływem czasu stan techniczny kapliczki nawiązując do tradycji fundacyjnych sprzed 130 lat z inicjatywy i jednocześnie przy bezinteresownym zaangażowaniu Zarządu i grupy mieszkańców Osiedla Miechocin oraz finansowemu wsparciu darczyńców w latach 2013 – 2015 przeprowadzono przy kapliczce kompleksowe prace remontowo – budowlane i konserwatorskie.

 

Podczas prowadzonych prac dokonano odkryciach cennych znaleziskach historycznych rzucających nowe światło na będący dotychczas w sferze przypuszczeń stan wiedzy o historii kapliczki. Jednym z nich jest oryginalny dokument fundacyjny kapliczki spisany w dniu 2 sierpnia 1883 r., przez Jana Stalę – ówczesnego sekretarza Gminy Michocin który przez 130 lat przetrwał w zalakowanej butelce umieszczonej w kopule wieży o treści:

Oświadczenie
Fundatór Gmina Michocin

Na placu gdzie niniejszą kapliczkę za pomocą Bożą

dzisiaj fondujemy – istniała kapliczka drzewiana

przez fondatora gospodarza Ziębę z Cyganów

przed 36 ciu laty z własnego jego funduszu z szczerej chęci

zestawiona była, gdy Pan Bóg go powołał z tego Świata

była kapliczka z pustoszała - przeto gdy takowej nie miał

kto z reperować, lecz z gminy Michocin postanowiono

niniejszą kapliczkę murowaną z murować, azatem obecny

wójt Michał Rzędzianowski dodawszy ducha, nałożono

na każdy N 50 ct oraz na podatku 20 ct na stałym podatku

od 1 złr. a nadto z kasy gm. uchwalono powziąźć 100 złr.

i ztąd tę budowę przez Mularza Jana Schabowskiego za

przyzwoleniem obecnego Księdza Kanonika Józefa Sobczyńskiego

zfundowano. Michocin dnia 2 Sierpnia 1883

                                                                                               sekretarz gm J Stala

kapliczka 072Kolejnym cennym obiektem jest odnaleziona na poddaszu kapliczki datowana na I połowę XVIII wieku okazała, barokowa figura św. Jana Nepomucena wraz z kompletem 4 drewnianych lichtarzy. Zgodnie z ustnym przekazem nieżyjącej Marii Grazdy była ona pierwotnie umieszczona w drewnianej, zabytkowej kapliczce położonej na terenie Miechocina przy obecnej ul. Siarkowej. W wyniku uszkodzenia kapliczki podczas działań wojennych prowadzonych w 1915 r. celem zabezpieczenia figury przed zniszczeniem umieszczono ją na poddaszu kapliczki przy ul. Żniwnej. Przypuszczalnie wskutek zamurowania podczas prac remontowych prowadzonych w 1947 r. znajdującego się w zachodniej ścianie szczytowej otworu wejściowego na poddasze kapliczki figura przetrwała do czasów obecnych.

Dodatkową niespodzianką okazała się odkryta w 2014 r. pod 13 warstwami przemalowań oryginalna polichromia ścienna pochodząca z czasu wykończenia wnętrza kapliczki datowana na lata 1884 – 85 imitująca nieboskłon na sklepieniu i kamienne bloki na ścianach wewnętrznych kapliczki.

Ciekawą osobliwością przyrodniczą jest rosnąca po północnej stronie kapliczki ponad 120 – letnia rozłożysta lipa drobnolistna.

Miechocińska kapliczka ze względu na posiadane walory architektoniczne, w tym również bogatą historię i wyjątkowe położenie jest jednym z nielicznym, cennych zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie miasta Tarnobrzega.

IMG 7404

Krzyż Wotywny przy ul. A. Mickiewicza

kip5Krzyż Wotywny jest zlokalizowany przy ul. A. Mickiewicza poniżej wzgórza, na którym znajduje się kościół parafialny. Został on wzniesiony w 1935 r.wg projektu arch. prof. Wacława Krzyżanowskiego z fundacjiZdzisława hr. Tarnowskiego w miejscu jego upadku z wystraszonego konia w dniu 9 września 1908 r., jako wotum za ocalenie życia. Na dwustopniowej bazie jest osadzony czworościenny betonowy postument, na którym znajduje się żelazny profilowany krzyż. Okoliczność fundacji krzyża upamiętnia zamieszczona na froncie cokołu nisza inskrypcyjna z napisem o treści:

PANU BOGU

NA CHWAŁE

DZIĘKCZYNIĄC

ZA OCALENIE

9 IX 1908

J. ZDZISŁAW TARNOWSKI

Krzyż Jubileuszowy przy Placu Akademii Miechocińskiej

kip4Krzyż Jubileuszowy zlokalizowany w obrębie Placu Akademii Miechocińskiej został wzniesiony w 1935 r. z fundacji Zdzisława hr. Tarnowskiego na pamiątkę Roku Jubileuszowego z okazji tysiąc dziewięćsetnej rocznicy śmierci Zbawiciela. Autorem projektu był współpracujący z rodziną Tarnowskich arch. prof. Wacław Krzyżanowski. Podstawę krzyża stanowi wykonany z betonu dwustopniowy czworościenny postument, na którym znajduje się dwustopniowa baza a na niej krzyż. W niszy cokołu krzyża jest umieszczona oryginalna marmurowa tablica z napisem fundacyjnym o treści:

DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU

ODKUPIENIA ŚWIATA

PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA

TEN KRZYŻ STAWIA

DNIA 7 KWIETNIA 1935

JAN ZDZISŁAW TARNOWSKI

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 2

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 151

Bizący miesiąc 612

Ogółem 19821

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
0 °C