foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Kościół św. Marii Magdaleny

img 2104Miechocin to jedna z najstarszych osad i parafii położonych na prawym brzegu Wisły w północnej części dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Początki osady i parafii w Miechocinie sięgają czasów piastowskich.Przypuszczalnie już w okresie panowania Henryka Sandomierskiego (1138 – 1166) na terenie Miechocina istniał wykorzystywany podczas polowań dwór książęcy wraz z drewnianą kaplicą. Przy niej Kazimierz Sprawiedliwy między rokiem 1166 a 1185 erygował parafię, któraz czasem stała się jedną z najbogatszych i największych parafii archidiakonatu sandomierskiego podległego biskupstwu krakowskiemu.Pierwsza wzmianka o parafii miechocińskiej pochodzi z 1326 r. i jest zamieszczona w wykazie dziesięciny papieskiej wysłanej przez parafie biskupstwa krakowskiego do Rzymu, gdzie jako ówczesny proboszcz jest wymieniany Adam de Michoczin. W poł. XIV w. parafia miechocińska liczyła 578 dusz i zajmowała obszar o pow. 126 km2. Kolejną wzmiankę o parafii znajdujemy w dziele Jana Długosza „Liber Beneficioru Dioecesis Cracoviensis” (Księga Uposażenia Diecezji Krakowskiej) z 1440 r. Długosz opisując w nim wieś i parafię Miechocin wspomina o istnieniu murowanego kościoła ufundowanego przez możnego z rodu Habdanków.

Począwszy od XV wieku przy kościele funkcjonowała prężnie rozwijająca się szkoła parafialna, która ze względu na wysoki poziom nauczania w XVI i XVII wieku zyskała miano Akademii Miechocińskiej. Rektorami tej szkoły byli duchowni z wyższym wykształceniem, w tym nierzadko profesorowie Akademii Krakowskiej.

W latach 1595 – 1604 Miechocin został siedzibą dekanatu, który istniał aż do 1949 roku. Prawo patronatu nad parafią po książętach sandomierskich kolejno sprawowały możne rody związane z ziemią sandomierską, to jest Gryfici, Machowscy herbu Abdank, Grzymalici, Słupscy a w latach 1585 – 1616 do 1939 r. Tarnowscy.

Chlubą parafii jest gotycki kościół p.w. św. Marii Magdaleny wzniesiony w 1340 roku z fundacji Machowskich herbu Abdank – ówczesnych właścicieli Miechocina, Kajmowa i Machowa.

Do czasów obecnych na temat powstania miechocińskiego kościoła przetrwała legenda nawiązująca do znajdującego się w głównym ołtarzu wyjątkowej urody Krucyfiksu. W zamierzchłych czasach początków państwowości polskiej, kiedy w Miechocinie znajdował się dwór książęcy pewnego razu służąca udała się nad płynącą u podnóża miechocińskiego wzgórza rzekę Wisłę aby zrobić pranie. Podczas wykonywania wyczerpującej pracy w pewnym momencie odniosła wrażenie, jakoby nurt rzeki zaczął wciągać trzymaną przez nią w rękach tkaninę. Bezradna kobieta w obawie przed karą ze strony zarządcy dworu zaczęła gorliwie modlić się do Boga o pomoc. Po chwili nad brzegiem rzeki wystraszonej kobiecie ukazał się młodzieniec w bieli (Anioł), który podszedł do niej i zwrócił się ze słowami „czego się lękasz niewiasto?” Ta widząc nieznajomą postać zwróciła się do młodzieńca z prośbą o pomoc. Ten podszedł do niej i wspólnie razem zaczęli wyciągać z wody tkaninę. Podczas zbliżania się do brzegu ich oczom z nurtu rzeki wyłonił się szczególnej urody Chrystus na Krzyżu. Gdy wyciągnęli Krzyż na brzeg rzeki Anioł nakazał służącej, aby ta udała się do dworu z poleceniem przygotowania wozu zaprzężonego w dwa woły celem zabrania Krzyża. W miejscu gdzie zatrzymają się woły Anioł polecił wznieść kościół i umieścić w nim Krzyż. Wykonując polecenie służba dworska udała się na miejsce, po czym z wielką czcią umieściła Krzyż na wozie, woły zaś ruszyły w kierunku najwyższego stromo opadającego w kierunku rzeki Wisły wzniesienia, na którym powstał pierwszy drewniany kościół.

Tyle na temat początków miechocińskiego kościoła głosi legenda. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż osławiony legendą Krucyfiks obecnie umieszczony w centralnej częściimg 1894 głównego ołtarza jest dziełem anonimowego wybitnego snycerza   w ocenie znawców rzeźby późnogotyckiej wywodzącego się z krakowskiego kręgu warsztatu Wita Stwosza.

Pierwotny XIV – wieczny kościół składał się z dwuprzęsłowego prezbiterium przesklepionego krzyżowo – żebrowym sklepieniem, prawie kwadratowej, dwuprzęsłowej nawy nakrytej płaskim drewnianym stropem i parterowej zakrystii. Czternastowieczną metrykę powstania kościoła potwierdza odkryta na jednym ze zworników sklepienia prezbiterium podczas prowadzonych w 1992 roku prac konserwatorskich inskrypcja z datą ułożona koncentrycznie w dwóch kręgach wokół litery „W” (herb Abdank Machowskich) o treści „MURATO ANNO DOMINI MCCCXL”. Pozwala to datować zakończenie budowy miechocińskiego kościoła na 1340 r. Został on wzniesiony z dużej, palonej gotyckiej cegły tzw. palcówki" w dwóch wątkach, to jest nawiązującym do stylu romańskiego wątku wendyjskim zastosowanym przy budowie ściany północnej prezbiterium i ściany szczytowej pomiędzy prezbiterium i nawą oraz wątku gotyckim zw. polskim. Naprzemienne zastosowanie dwóch wątków, w tym zakończenie prezbiterium ścianą prostą, jak również wspomniana inskrypcja dowodzą, iż miechocińska świątynia jest jednym z pierwszych po katedrze wawelskiej obiektów sakralnych wznoszonym na terenie Małopolski w wątku gotyckim. Z tego okresu zachowały się w kościele XIV – wieczne, kute, żelazne drzwi do zakrystii, kamienna chrzcielnica z 1484 r. oraz gotyckie, pochodzące z przełomu XIV/XV wieku monumentalne polichromie ścienne zachowane na ścianach i sklepieniu prezbiterium odkryte podczas wspomnianych prac konserwatorskich prowadzonych w 1992 r.

W I poł. XVIII w. dokonano barokowej rozbudowy zakrystii przez nadbudowanie piętra pełniącego funkcję kościelnego skarbca i biblioteki.

pb190012Kolejny etapprac budowlanych przy kościele zrealizowano w latach 1843 – 1845. Wówczas to zgodnie z projektem autorstwa włoskiego architekta Franciszka Marii Lanciego rozbudowano nawę kościoła wydłużając ją o dwa kolejne przęsła. Mury nowej części nawy wzniesiono z gotyckiej cegły rozbiórkowej oraz zbliżonej wymiarami cegły – zapewne specjalnie wypalonej na potrzeby prowadzonych prac budowlanych. Zastosowano również gotycki wątek muru, dzięki czemu nowa część nawy upodobniła się do części gotyckiej pochodzącej z XIV w.                    

Ostatni etapprac budowlanych przy kościele przeprowadzono początkiem lat 30 – tych XX wieku.Zgodnie z zatwierdzonym w 1928 r. przez lwowskiego konserwatora zabytków projektem autorstwa pochodzącego ze Lwowa architekta Ludomiła Gyurkovicha zakładano dobudowę od strony północnej w miejscu istniejącej kruchty półkolistej kaplicy i strzelistej dzwonnicy od strony zachodniej fasady kościoła. Zrealizowano jedynie tylko dobudowę kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ponadto dotychczasowy drewniany strop w nawie kościoła zastąpiono sklepieniem kolebkowym z lunetami oraz wymieniono pokrycie dachowe i wykonano nową wieżę na sygnaturkę.

Obecny, barokowy wystrój kościoła składający się z ołtarza głównego wraz z umieszczonym w jego centralnej części późnogotyckim XV – wiecznym krucyfiksem autorstwa snycerza wywodzącego się z krakowskiego warsztatu Wita Stwosza, dwóch ołtarzy bocznych, ambony, boazerii (stall) w prezbiterium wraz z cyklem obrazów świętych oraz trzech dużych rozmiarów obrazów zawieszonych w prezbiterium i nawie kościoła pochodzi z ostatniej ćwierci XVII i początku XVIII wieku. Fundatorem wystroju kościoła był ks. Paweł Złomański – kanonik sandomierski i zarazem proboszcz miechociński w latach 1671 – 1698, zaś autoramiwystroju byli dwaj miejscowi artyści – snycerz Stanisław Piotrowski i malarz Wawrzyniec Berezowski. Na uwagę również zasługuje 20 – głosowy instrument organowy umieszczony w neobarokowej szafie organowej wykonany w latach 2011-12.

Wraz z objęciem w 1983 probostwa miechocińskiego przez ks. prał. Bronisława Futymę przy kościele przystąpiono do realizacji prac remontowo – konserwatorskich mających na celu przywrócenie obiektowi jego dawnej świetności.

Kościół parafialny w Miechocinie jest jednym z najstarszych i zarazem najcenniejszych zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Podkarpacia.

img 9513 img 3965

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 152

Bizący miesiąc 613

Ogółem 19822

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
0 °C