foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Likwidacja osuwiska przy ul. A. Mickiewicza w Tarnobrzegu - osiedlu Miechocinie

skarpa1  skarpa2 

W związku z wystąpieniem w dniu 15 maja 2010 r.Procesu osuwiskowego w rejonie Zbocza miechocińskiej Skarpy zlokalizowanej w rejonie A. Mickiewicza z Ulicy Inicjatywy ZARZĄDU Osiedla Miechocinie, Prezydenta Miasta i branżowych służb Urzedu Miasta Tarnobrzega zostały przedsięwzięte skuteczne activities zmierzające zrobić odwodnienia i odwodnienia powstałego osuwiska.W ramach dotychczas szerokiego i kosztownego zakresu Prac wykonano:

 1. W miesiącu sierpniu 2010 r.przewodniczący ZARZĄDU Osiedla Miechocinie str.W. Stępak wspólnie Z p.dr Dariuszem Grabowskim i p.mgr Pawłem Kwecko - pracownikami naukowymi Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy dokonał szczegółowej wizji Terenu położonego po zachodniej Stronie ul.Siarkowej - ul.A. Mickiewicza na odcinku od Drogi opaskowej Przy jeziorze Tarnobrzeskim nowego cmentarza parafialnego zrobić i następnie Wschodniej Stronie wspomnianych DRÓG na odcinku od Drogi opaskowej zrobić skrzyżowania ul.A. Mickiewicza oo ul.J. Długosza.Podczas dwudniowej wizji Lokalnej w terenie przewodniczący ZARZĄDU Osiedla zapoznał Pracowników Naukowych PIG-PIB z Problematyka występujących niekorzystnych Problemów geodynamicznych zachodzących w obrębie miechocińskiej Skarpy wraz z potrzebą odwodnienia przedmiotowego Terenu.W następstwie przeprowadzonej wizji na Dzień 13.09.2010 r.zostały opracowane Karty dokumentacyjne osuwisk 18-64-011 AB1, AB2, AB3, AB4.
 2. Następnie w wyniku skutecznych Działań podjętych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega p.N. Mastalerza w 2011 i uzyskaniem (DS Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych.) Z ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej promesy w kwocie 200 tys.zł.Urząd Miasta Tarnobrzega ogłosił Przetarg na Opracowanie "Dokumentacji Geologiczno - inżynierskiej dla potrzeb likwidacji osuwiska przy ul.Mickiewicza ".W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego Realizacje Prac zlecono Zakładowi Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska z Rzeszowa.Jednostka Ilość Koszt poprzetargowy Opracowania przedmiotowej Dokumentacji wyniósł 99.876,00 zł, kwota 79.900,00 z Czego zł pochodziła z otrzymanej przez miasto promesy ministerialnej ZAS pozostała kwota 19,976 zł.Wkład do WŁASNY Gminy Tarnobrzeg (20%).

Czytaj więcej: Likwidacja osuwiska przy ul. A. Mickiewicza w Tarnobrzegu - osiedlu Miechocinie

Remont zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Dzikowskiej w Miechocinie przy ul. Żniwnej

 

img 3646  img 3825  img 3084 

Realizacja podjętych w 2013 r. prac remontowo – budowlanych nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność darczyńców i osobiste zaangażowanie w to dzieło Zarządu i grupy mieszkańców Osiedla Miechocin. Słowa podziękowania za udzielone wsparcie finansowe i osobiste zaangażowanie w prowadzone prace remontowe należą się:

 • Zarządowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie – Oddział w Tarnobrzegu,
 • Zarządowi Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,
 • Zarządowi Zakładów Przetwórczych Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,
 • Zarządowi Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,
 • Zarządowi Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu,
 • Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu,
 • Zarządowi Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,
 • Panu Tadeuszowi Józefowi Zychowi – Prezesowi Firmy SaTa-EKO sp. j. w Tarnobrzegu,
 • Panu Tomaszowi Lenardowi – Radnemu Miasta Tarnobrzega /2006-2010/
 • Panu Januszowi Kropornickiemu – Radnemu Miasta Tarnobrzega /2006-2010/

oraz mieszkańcom Osiedla Miechocin w osobach:

 • Pani Genowefie i Panu Krzysztofowi Rawskim,
 • Państwu Józefowi i Danucie Kaczyńskim,
 • Państwu Andrzejowi i Annie Stępień,
 • Państwu Józefowi i Beacie Martyna,
 • Państwu Kazimierzowi i Krystynie Zaworskim,
 • Państwa Tadeuszowi i Stanisławie Niezgoda,
 • Państwu Marianowi i Bożenie Niezgoda,
 • Państwu Antoniemu i Elżbiecie Olszewskim,
 • Państwu Zbigniewowi i Monice Urbaniak,
 • Państwu Antoniemu i Bogusławie Sikoń,
 • Państwu Jerzemu i Annie Knap,
 • Państwu Bogusławowi i Danucie Kowalczuk,
 • Panu Andrzejowi Rawskiemu,
 • i rodzinie Stępaków.

Szczególne podziękowanie za bezinteresowne zaangażowanie w realizację prac konserwatorskich należą się pochodzącej z Miechocina Pani Katarzynie Stępień – konserwatorowi dzieł sztuki, która podjęła się konserwacji odkrytej polichromii ściennej, zaś w latach 2009 – 2010 przeprowadziła gruntowną konserwację znajdującego się w kapliczce zabytkowego obrazu kopii Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej,

Dzięki życzliwości okazanej przez darczyńców udało się pozyskać środki finansowe w łącznej kwocie 27 tys. zł. z czego 18 tys. zł w gotówce a 9 tys. zł. w zakupionych, przekazanych materiałach budowlanych. Wartość robót nieodpłatnie zrealizowanych przez zaangażowaną w to dzieło grupę mieszkańców Osiedla Miechocin to 13 tys. zł.

Więcej zdjęć z remontu w galerii!

Remont dróg gminnych - osiedlowych uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy w miesiącu lipcu 2011 r.

W związku z wystąpieniem szkód w infrastrukturze drogowej zlokalizowanej na terenie naszego osiedla wskutek wystąpienia w miesiącu lipcu 2011 r. intensywnych opadów deszczu wspólnie z Prezydentem Miasta Tarnobrzega i jego branżowym służbom podjęto działania na rzecz pozyskania z funduszy zewnętrznych z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych drogowych prac remontowych. Na podstawie protokołu szkód sporządzonego w obecności branżowych służb Urzędu Miasta Tarnobrzega i przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego szkody w infrastrukturze drogowej łącznie oszacowano na 2 500 000,00 zł., zaś do prac remontowych zakwalifikowano aż 8 dróg gminnych, to jest: ul. St. Orła, Budowlanych, Robotniczą, Żniwną, Krzywą i Rolną oraz dwie drogi wewnętrzne, to jest ul. Machowską i Dworską.

W oparciu o sporządzony protokół szkód na wniosek Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej promesą z dnia 15 lutego 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało środki finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł., co stanowiło 80% ogólnych kosztów usuwania szkód w infrastrukturze drogowej zaś kwota 500.000,00 zł. (czyli 20%) to wkład własny Gminy Tarnobrzeg. W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Tarnobrzega w dniu 25 czerwca 2012 roku postępowania przetargowego spośród 10 firm, które przystąpiły do przetargu wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 ze Stalowej Woli za kwotę 1.694.202,66 zł. W związku z realizacją w ramach przedmiotowego zadania modernizacji nawierzchni ul. Krzywej na odcinku od rozjazdu z ul. Żniwną do miejsca wyjazdu na ul. Orląt Lwowskich Zarząd Osiedla własnym staraniem zorganizował wyburzenie części zabudowań po byłym Zakładzie Usług Mechanizacyjnych (Kółku Rolniczym) celem uporządkowania i przygotowania terenu pod budowę chodnika. W tym celu dzięki życzliwości Dyrekcji Kopalni Siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu – udało się nieodpłatnie pozyskać na okres 6 dni do dyspozycji osiedla ładowarkę wraz z samochodem Volvo. Szacunkowa wartość zrealizowanych prac to 25 tys. zł.

Dodatkowo Spółka z o.o. Tarnobrzeskie Wodociągi w miesiącu wrześniu wykonała 100 – metrowej długości odcinek kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Krzywej na odcinku od zjazdu na ul. Żniwną w kierunku ul. Orląt Lwowskich. Wartość zrealizowanego zadania to 35 tys. zł.

W ramach współpracy PRD ze Stalowej Woli dodatkowo nieodpłatnie wykonało na rzecz osiedla, to jest odtworzyło zniszczony podczas budowy kanalizacji w 2007 r. 15–metrowej długości odcinek chodnika u zbiegu ul. Krzywej z ul. Miodową. Wartość zrealizowanego zadania to 6 tys. zł.

Prace modernizacyjne zakończono 15 listopada, zaś ich odbiór odbył się w dniu 22 listopada 2012 r.

Pomnik Jana Długosza

Pomnik został wzniesiony w 2011 roku z inicjatywy Zarządu Osiedla Miechocin i Pana dr Adama Wójcika – dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dla upamiętnienia Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego. Miechocin, jako jedna z najstarszych średniowiecznych osad i parafii położonych w widłach Wisły i Sanu szczyci się blisko 600-letnimi tradycjami oświatowymi. Istnieją pewne przesłanki, iż znany z działalności filantropijnej Jan Długosz mógł przyczynić się do rozwoju szkoły parafialnej w Miechocinie, która ze względu na wysoki poziom nauczania w XVI i XVII wieku nosiła zaszczytne miano Akademii Miechocińskiej stając się jednocześnie szkołą filialną Akademii Krakowskiej.

Do wykonania pomnika wykorzystano stanowiący cenną osobliwość geologiczną ważący 7,5 tony polodowcowy głaz narzutowy pochodzący w wyrobiska pogórniczego zlokalizowanego na terenie dawnego Machowa, na którym umieszczono pamiątkową tablicę z tekstem autorstwa dr Adama Wójcika o treści:

obelisknapis

Uroczystego odsłonięcia pomnika w obecności przedstawicieli świata nauki w osobach prof. dr hab. Franciszka Ziejki – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wybitnych historyków prof. dr hab. Feliksa Kiryka – rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie i prof. dr hab. Władysława Serczyka dokonali w dniu 22.IX.2011 r. ordynariusz sandomierski ks. bp dr Krzysztor Nitkiewicz wraz z Prezydentem Miasta Tarnobrzega Norbertem Mastalerzem.

Zdjęcia z uroczystości w galerii!

Rozbudowa chodnika przy ul. Orląt Lwowskich

W odpowiedzi na liczne, dotychczas skierowane przez Zarząd Osiedla Miechocin wnioski w sprawie rozbudowy chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Orląt Lwowskich na odcinku 0-189,00 km Prezydent Miasta Tarnobrzega w miesiącu lipcu 2011 r. zlecił opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.

Wraz z zakończeniem prac projektowych Rejon Dróg Miejskich sp. z o.o. w Tarnobrzegu przystąpił do realizacji prac budowlanych. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w miesiącach październiku – listopadzie 2011 r. zaś jego wartość to 78000,00 zł.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 152

Bizący miesiąc 613

Ogółem 19822

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
-1 °C